Mercy Hospital


Hospital on Stone Street, housing senior citizens.